Millainen on hyvä työyhteisö?

Jan 26, 2024

Hyvä työyhteisö on tunnistettavissa monista piirteistä, jotka yhdessä luovat turvallisen, kehittävän ja kannustavan ilmapiirin. Keskeistä on, että yksilöiden hyvinvointi näkyy koko työyhteisön toiminnassa. Työyhteisössä, jossa henkinen ja fyysinen hyvinvointi otetaan vakavasti, työntekijät palaavat työhönsä positiivisin mielin. Tämä heijastuu suoraan työn tuloksiin.

Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat perustavia elementtejä hyvinvoivassa työyhteisössä. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa on olennaista, miten kollegat kommunikoivat ja tukevat toisiaan päivittäisessä työssään. Hyvät työyhteisötaidot, kuten kunnioittava kohtelu ja positiivinen ilmapiiri, ovat kulmakiviä, joille työyhteisön menestys rakentuu.

Ilmapiiri työpaikalla on merkittävä työyhteisön hyvinvoinnin mittari. Esimerkiksi tervehtiminen ja jokaisen jäsenen arvostus on pieni, mutta merkittävä ele, joka voi edistää positiivisen ja inklusiivisen kulttuurin syntymistä. Hyvän työyhteisön muodostaa tasa-arvoinen kohtelu ja se, että kaikki jäsenet tuntevat itsensä kuulluiksi ja arvostetuiksi, tehtävästään tai asemastaan riippumatta.

Hyvän työyhteisön ominaisuudet

Hyvä työyhteisö tarjoaa vankan perustan menestyvälle liiketoiminnalle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Se yhdistää tehokkaan yhteistyön, avoimen viestinnän, syrjimättömyyden ja työntekijöiden hyvinvoinnin keskeisiksi tekijöiksi.

Yhteistyön merkitys

Yhteistyö on peruspilareita hyvässä työyhteisössä. Kun työntekijät ottavat vastuun omista tehtävistään ja huomioivat muiden työskentelytavat, yhteistyö sujuu ja projektit etenevät kitkatta. Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä, ja ne mahdollistavat erilaiset näkökulmat ja ideat, jotka rikastuttavat lopputulosta.

Tasa-arvo ja inklusiivisuus

Tasa-arvoisessa työyhteisössä jokainen työntekijä kokee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti riippumatta taustastaan. Inklusiivisuus tarkoittaa erilaisuuden suvaitsemista ja aktiivista toimintaa syrjinnän estämiseksi. Tämä ilmenee käytännössä esimerkiksi yhtäläisinä etenemismahdollisuuksina ja työtehtävien tasapuolisena jakautumisena.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi on merkittävässä asemassa hyvän työyhteisön ylläpitämisessä. Ennakointi ja ennaltaehkäisevä toiminta, kuten stressinhallinnan tukeminen, vähentää työkyvyttömyyttä. Työntekijöiden hyvinvoinnin huomioon ottaminen tarkoittaa myös sitä, että sairauden yllättäessä henkilöä rohkaistaan parantamaan itseään levolla, hyödyntämällä työyhteisön tarjoamia tukimekanismeja.

Viestintä ja vuorovaikutus toimivassa työyhteisössä

Avoimuus viestinnässä luo pohjan luottamukselle työyhteisössä. Kun kommunikointi on selkeää ja kaksisuuntaista, väärinkäsitysten riski vähenee ja työyhteisö voi keskittyä yhteisiin tavoitteisiin. Jokainen työyhteisön jäsen ymmärtää paremmin omaa rooliaan ja tietää, miten heidän työpanoksensa vaikuttaa kokonaisuuteen.

Kommunikaation tehokkuus työyhteisössä ei rajoitu pelkästään sanojen vaihtoon; se ulottuu myös siihen, miten ymmärrämme ja tulkitsemme toistemme ajatuksia ja tunteita. On tärkeää tunnistaa, että vuorovaikutuksessa osapuolet saattavat operoida eri tasolla – toinen ajattelun ja toinen tunnetasolla. Tämän ymmärtäminen on avainasemassa väärinkäsitysten välttämisessä ja vuorovaikutuksen sujuvuuden varmistamisessa. Kun työntekijät oppivat tunnistamaan näitä eroja kommunikaatiossa, voidaan välttää kommunikaation katkokset.

Työympäristön kehittäminen

Hyvän työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii selkeitä toimenpiteitä, tavoitteellista johtamista ja aktiivista osallistumista koko työyhteisöltä.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

Työympäristön kehittämisen ydintä on jatkuva oppiminen ja työntekijöiden kehittymisen tukeminen. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi tarjoamalla koulutuksia, valmennuksia ja workshoppeja, jotka keskittyvät uusien taitojen oppimiseen ja olemassa olevien taitojen parantamiseen. Kehitysprosessin tarkoitus on tukea työntekijöitä uudistuvassa työelämässä ja rohkaista heitä ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään.

Palautteen merkitys

Palautteella on keskeinen rooli työympäristön kehittämisessä. Se tarjoaa työntekijöille arvokasta tietoa suoriutumisestaan ja mahdollisuuksista parantaa työskentelyään. Hyvä palautekäytäntö sisältää sekä rakentavan että myönteisen palautteen antamisen säännöllisesti. Tärkeää on, että palaute on ajankohtaista ja konkreettista, mikä mahdollistaa jatkuvan kehityksen.

Johtamiskäytännöt

Johtamiskäytännöt ovat avainasemassa työympäristön kehittämisessä. Johtajien on kyettävä luomaan selkeät tavoitteet, edistettävä oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua ja oltava avoimia työntekijöiden ehdotuksille ja näkemyksille. Jämäkkä ja kannustava johtaminen auttaa työyhteisöä sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin ja suuntautumaan kohti jatkuvaa parantamista ja oppimista.

Työntekijöiden vastuu omasta hyvinvoinnista ja työtehtävistä

Työntekijöiden vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja työtehtävistään on olennainen osa terveen ja tuottavan työyhteisön ylläpitämistä. Vastuunotto voi tarkoittaa muun muassa aktiivista osallistumista omien tehtävien hallintaan ja sitoutumista työn laatuun, samalla kun huolehditaan henkilökohtaisesta hyvinvoinnista. Vastuullisuus ilmenee myös siinä, että työntekijät tunnistavat omat rajansa ja ottavat tarvittavat askeleet terveytensä ylläpitämiseksi, esimerkiksi jäämällä tarvittaessa sairauslomalle ja huolehtimalla itsestään kotona. Vastuu omasta hyvinvoinnista ei ainoastaan auta työntekijöitä palautumaan nopeammin, vaan suojaa koko työyhteisöä tartuntojen leviämiseltä ja turhaan resurssien kuormitukselta.

Työyhteisön sosiaalinen vastuu

Hyvä työyhteisö tunnistaa sosiaalisen vastuunsa ja toimii sen mukaisesti. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa työyhteisön sitoutumista eettisiin periaatteisiin ja yhteiskunnalliseen hyvään, mikä näkyy niin sisäisissä käytännöissä kuin ulkoisissa suhteissakin.

Yksilön kunnioitus: Henkilöstön moninaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen on keskeistä. Työyhteisössä arvostetaan erilaisia taustoja ja annetaan kaikille tasapuoliset mahdollisuudet menestyä.

  • Kehittäminen: Työyhteisön jäseniä kannustetaan kehittämään ammatillista osaamistaan.
  • Tuki: Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan tarjoamalla tarvittavaa tukea ja resursseja.

Yhteistyö ja kommunikaatio: Avoin vuorovaikutus ja yhteiset tavoitteet luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Tiedonkulku on selkeää ja ajantasaista.

  • Kannustava ilmapiiri: Myönteinen asenne vallitsee työyhteisössä.
  • Luottamus: Henkilöstö luottaa toisiinsa ja esimiehiin.

Vastuullisuus: Työyhteisö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ottaa kantaa sosiaalisiin kysymyksiin.

  • Ympäristövastuu: Ympäristön huomioon ottaminen päätöksenteossa korostuu.
  • Palvelu: Asiakkaita ja sidosryhmiä kohdellaan vastuullisesti.

Hyvä työyhteisö ei ole vain työntekijöilleen suotuisa, vaan myös laajemman yhteiskunnallisen vaikutuksen omaava kokonaisuus. Sosiaalinen vastuu ilmenee käytännön toiminnassa, ja se on osa jokapäiväistä työtä.

Hyvinvoinnin Liekit® osana hyvän työyhteisön ylläpitoa

Hyvä työyhteisö rakentuu vahvan työkyvyn ja hyvinvoinnin varaan, mihin Sulava Liekin Hyvinvoinnin Liekit®  tarjoaa keskeisen tukipilarin. Hyvinvoinnin Liekit® kuljettaa työntekijöitä läpi monivaiheisen kehityspolun, joka vahvistaa niin yksilöiden kuin koko yhteisön työkykyä ja hyvinvointia.

Tämä lähestymistapa on erityisen arvokas hyvän työyhteisön rakentamisessa, sillä se tukee henkilöstön kokonaisvaltaista kehitystä ja auttaa heitä kohtaamaan työelämän haasteet tehokkaammin. Hyvinvoinnin Liekit® -menetelmä auttaa luomaan siltaa eri vaiheissa olevien kollegoiden välille ja parhaimmillaan luo selkeyttä vuorovaikutukseen.

Hyvinvoinnin Liekit® -menetelmä toimii tienviittana TyKy-polku® työkykyvalmennuksissa. TyKy-polku® ohjelmassa työyhteisön jäsenet saavat yksilöllistä tukea ja ohjausta, mikä edistää heidän henkilökohtaista kasvuaan ja parantaa yhteisön dynamiikkaa. Tämä ei ainoastaan lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota, vaan myös tehostaa työyhteisön yhteistyötä ja vuorovaikutusta, luoden vahvemman ja yhteen hiileen puhaltavan työkulttuurin.

Lue myös työyhteisön kehittämisestä aiemmasta artikkelistamme!

Kirjoituksen takana yhteistyökumppanimme Muutos Digital.