Työyhteisön kehittäminen: Avaimet tehokkaaseen yhteistyöhön

Dec 14, 2023

Työyhteisön kehittäminen on strateginen prosessi

Työyhteisön kehittäminen on strateginen prosessi, jossa parannetaan työympäristön toimivuutta ja työntekijöiden hyvinvointia, mikä puolestaan lisää kokonaisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta. Kehitystoimenpiteillä pyritään ylläpitämään ja parantamaan sekä työyhteisön yksilötason että kokonaisvaltaisen organisointitason toimintaa. Tämä tarkoittaa konkreettisia askelia, kuten johtamiskäytäntöjen parantamista, kommunikaation tehostamista ja työntekijöiden osallistamista päätöksentekoon.

Hyvin toimiva työyhteisö rakentuu vahvalle perustukselle, joka nojaa yhteisiin arvoihin, selkeisiin tavoitteisiin ja avoimeen vuorovaikutukseen. Tavoitteellinen kehittäminen vaatii myös pysyvää sitoutumista oppimiseen ja sopeutumiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Työyhtyeisön kehityspolulla kuljetaan yleensä tunnistettujen kehityskohteiden kautta kohti ajantasaisia toimintamalleja, minkä avulla voidaan saavuttaa pitkäaikainen menestys ja työntekijöiden tyytyväisyys.

 

Työyhteisön kehittäminen - avainkohdat:

  • Työyhteisön kehitys on jatkuva prosessi, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia.
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteiset arvot ovat keskeisiä työyhteisön kehittämisessä.
  • Kehitys vaatii sitoutumista jatkuvaan oppimiseen ja muutoksen hallintaan.

 

Työyhteisön määritelmä ja merkitys

Työyhteisö on organisaation perusyksikkö, jossa eri ammattitaitoa omaavat henkilöt työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Työyhteisön käsite

Työyhteisö tarkoittaa henkilöiden ryhmää, joka toimii yhdessä työtehtävien parissa ja jakaa yhteiset tavoitteet ja arvot. Työyhteisö voi koostua eri osastoista, tiimeistä tai koko organisaatiosta riippuen yrityksen koosta ja rakenteesta. Jokainen jäsen vaikuttaa omalla panoksellaan työyhteisön toiminnan laatuun ja tuloksiin. Selkeä työyhteisön rakenne ja yhteiset toimintatavat luovat vahvan perustan yhteistyölle ja tuottavuudelle.

 

Toimivan työyhteisön perusta

Toimiva työyhteisö perustuu muun muassa avoimeen vuoropuheluun ja vastuun jakamiseen. Vahvat ja osallistavat johtamiskäytännöt ovat keskeisessä roolissa, sillä ne mahdollistavat selkeän suunnan antamisen ja huomioivat yksilölliset tarpeet. Luottamus ja oikeudenmukainen kohtelu ovat perusedellytyksiä työyhteisön hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Tavoitteellinen kehittäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja on keskeistä organisaation menestyksen kannalta.

 

Hyvän työyhteisön peruspilarit

Hyvän työyhteisön rakentaminen edellyttää selkeästi määriteltyjä periaatteita ja käytäntöjä. Niiden avulla luodaan pohja, jossa työntekijät voivat menestyä ja viihtyä.

 

Tunnuspiirteet menestyvälle työyhteisölle

Jokaisella menestyvällä työyhteisöllä on tunnistettavissa olevia ominaisuuksia, jotka erottavat ne kilpailijoistaan. Ne ovat usein syvästi juurtuneita organisaation kulttuuriin ja arvoihin. Hyvän työyhteisön tunnuspiirteitä ovat muun muassa:

  • Luottamus: Työntekijät luottavat johdon päätöksiin ja kollegoidensa ammattitaitoon.
  • Avoin viestintä: Kannustetaan vuoropuhelua kaikilla tasoilla, mikä edistää yhteisymmärrystä ja innovaatioiden syntymistä.
  • Kannustava ilmapiiri: Positiivinen työilmapiiri ja yhteistyön korostaminen tekevät työyhteisöstä mukavan ja tukevat yksilöllistä kasvua. 

 

Tehokkuus ja viihtyvyys -rajan määrittely

Työyhteisön tehokkuuden ja viihtyvyyden välinen tasapaino on ratkaiseva tekijä hyvinvoinnin kannalta. Tehokkuus tarkoittaa selkeiden tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista, kun taas viihtyvyydessä korostuu työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen. Seuraava lista auttaa määrittelemään näiden kahden rajan:

  • Selkeät roolit ja vastuut: Työntekijöiden on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan, jotta he voivat keskittyä tehtäviensä tehokkaaseen suorittamiseen.
  • Työn ja vapaa-ajan raja: Vaikka työ on tärkeää, on oleellista, että työ ei häiritse henkilökohtaista elämää eikä aiheuta jatkuvaa stressiä.
  • Tukeva johtajuus: Johtajien tulee ymmärtää, milloin painottaa tehokkuutta ja milloin työntekijöiden hyvinvointia, jotta molemmat tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Työyhteisön kehittäminen yksilön tasolla

Työyhteisön terveyden perusta muodostuu siitä, kuinka hyvin yksilöt voivat työssään ja miten heidän ammatillista sekä henkilökohtaista kehitystään tuetaan. Työyhteisön kehittäminen yksilön tasolla tarkoittaa, että jokainen työntekijä tunnistaa oman roolinsa ja vastuunsa työyhteisössä. Selkeiden roolien ja tavoitteiden hahmottaminen luo pohjan motivaatiolle, luovuuden kukoistukselle ja työn imulle.

Yksilön kehityksessä keskeistä on myös itsensä johtaminen. Tämä sisältää kyvyn asettaa omia tavoitteita, organisoida ajankäyttöä ja hallita työn kuormittavuutta. Työyhteisössä vallitsevan sosiaalisen tuen on osoitettu olevan merkittävä voimavara yksilön työssä jaksamiselle. Vertaistuen lisäksi jatkuva palaute ja tunnustus edistävät yksilön kehittymistä.

Yksilöiden kehitystä tukevat selkeät yhteiset pelisäännöt, jotka luovat turvallisen pohjan avoimelle keskustelulle ja ongelmien ratkaisulle. Kun jokainen ymmärtää toimintaympäristön säännöt ja tunnusmerkit, on helpompi toimia yhtenäisenä ryhmänä. Työyhteisön jäsenenä tärkeää on jatkuva osaamisen kehittäminen ja uudistuminen, jolloin yksilö pysyy mukana työelämän muuttuvissa vaatimuksissa.

Lopulta jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Samalla kuitenkin työyhteisön ilmapiiri ja johtamiskäytännöt voivat merkittävästi tukea tätä prosessia. Tasapuolinen kohtelu, säännöllinen itsearviointi ja työn tekemisen palvelukseen asetettu johtaminen kiteyttävät onnistumisen avaimet työyhteisön kehittämisessä yksilön tasolla.

 

Työyhteisön kehittäminen organisaation tasolla

Organisaation kehityksen kulmakivi on toimiva työyhteisö. Jokainen työntekijä on osa suurempaa kokonaisuutta, ja heidän hyvinvointinsa heijastuu koko organisaation suorituskykyyn. Työyhteisön kehittäminen on monivaiheinen prosessi, joka alkaa yhteisten tavoitteiden ja arvojen asettamisesta.

Ensimmäisenä askeleena on luoda perusta keskinäiselle luottamukselle ja avoimelle kommunikaatiolle. Tämä tarkoittaa selkeitä toimintaohjeita ja odotuksia, jotka tukevat sekä yksilöiden että tiimien kasvua. Esihenkilön rooli on kriittinen: hänen tulee olla arjen haasteista perillä ja edistää jatkuvaa vuoropuhelua työntekijöiden kanssa.

Avaintekijä

Kuvaus

Luottamus

Kehittää yhteishenkeä

Avoin kommunikaatio

Edistää ongelmien ratkaisua

Selkeät toimintaohjeet

Yhdenmukaistaa odotuksia

Jatkuva palaute

Auttaa kehityksen seurannassa

Tavoitteena on myös, että työntekijät tuntevat vastuunsa osana organisaatiota. Tämä sisältää autonomian ja vastuun korostamisen, mikä kannustaa työntekijöitä ottamaan omistajuutta työstään ja parantamaan työyhteisön toimintaa.

Kasvu ja kehittyminen eivät ole hetkellisiä muutoksia, vaan jatkuvaa pyrkimystä parempaan työympäristöön. Seuraamalla ja arvioimalla toimenpiteiden vaikutuksia, organisaatio voi varmistaa, että kehitystoimet ovat oikeansuuntaisia ja tuottavat toivotut tulokset. Yhteistyön ja arvostuksen ilmapiiriä vahvistava toiminta luo perustan menestyvälle ja hyvinvoivalle työyhteisölle.

 

Työyhteisön kehityspolku

Työyhteisön kehittäminen sisältää monivaiheisen prosessin, jossa tavoitteellinen suunnittelu yhdistyy konkreettisiin kehitystoimiin. Tämä polku tarjoaa työyhteisölle mahdollisuuden uudistua ja parantaa työkykyä järjestelmällisesti.

 

Kehityksen suunnitteluvaihe

Kehityksen suunnitteluvaihe on perusta, jonka varaan työyhteisön kehittämisen tehtävät rakennetaan. Keskeistä vaiheessa on tavoitteiden asettaminen ja kehitystoimien priorisointi. Tässä vaiheessa voidaan ottaa työkaluksi Sulavan Liekin TyKy-polku®, joka on uniikki lähestymistapa työkyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Sulavan Liekin TyKy-polku® voidaan muokata työyhteisön tarpeisiin sopivaksi, varmistaen, että jokainen aspekti edistää yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Työkykyvalmennus integraationa: Hyvinvoinnin Liekit® -polun varrella

Työkykyvalmennuksen integroiminen osaksi työyhteisön kehittämistä on keskeinen askel henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisessa. Tässä prosessissa Sulava Liekki -mallin mukainen työkykyvalmennus on avainasemassa, sillä se tarjoaa joustavia ja kohdennettuja työkaluja, jotka vastaavat moninaisiin kehitystarpeisiin. Tämän valmennuksen ytimessä on Hyvinvoinnin Liekit® -menetelmä, joka kuljettaa työntekijät läpi fyysisen, henkisen ja sosiaalisen työkyvyn vahvistamisen matkan.

Hyvinvoinnin Liekit® -menetelmä integroituna työkykyvalmennukseen luo selkeän ja havainnollisen reitin, jota pitkin työntekijät voivat edetä kehityksessään. Nyky-yhteiskunnan tarpeisiin räätälöidyssä mallissamme jokainen liekki polulla edustaa eri vaihetta tai aluetta, johon valmennuksessa keskitytään. Sulavan Liekin lähestymistapa auttaa työntekijöitä ymmärtämään konkreettisesti, missä vaiheessa heidän kehityspolkunsa kulkee ja mitä seuraavaksi on odotettavissa.

Valmennusprosessi, joka sisältää verkkoluentoja, käytännönharjoitteita ja yksilöllisiä keskusteluja, on räätälöity tukemaan jokaista työntekijää heidän omalla TyKy-polullaan. Tämä henkilökohtainen ja joustava lähestymistapa varmistaa, että jokainen työntekijä saa juuri hänelle sopivaa tukea ja ohjausta, mikä tehostaa oppimista ja kehitystä.

Integroimalla Hyvinvoinnin Liekit® -menetelmän osaksi työkykyvalmennusta, työyhteisöt voivat vahvistaa työntekijöidensä kykyä kohdata työelämän haasteet ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koko työyhteisön toimivuutta. Malli ei ainoastaan paranna yksilöiden työkykyä, vaan myös vahvistaa koko työyhteisön rakennetta, tehden siitä terveemmän, onnellisemman ja tuottavamman.

 

Yhteenveto

Työyhteisön kehittäminen koostuu useasta olennaisesta tekijästä. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on kriittisessä asemassa, ja se vaikuttaa suoraan organisaation kokonaismenestykseen. 

Kommunikointitaidot, empatiakyky sekä kyky ratkaista konflikteja ovat kaikki tärkeitä työyhteisötaitoja. Tehokas vuorovaikutus sekä osallistava johtamistapa tukevat organisaation tavoitteiden saavuttamista ja ovat avainasemassa työyhteisön kehittämisessä.

Erilaiset valmennukset ja workshopit ovat tyypillisiä menetelmiä työyhteisön kehittämisen tueksi. Lisäksi työyhteisön voimavaroja voidaan vahvistaa työnohjauksen avulla, jossa yhteisön ongelmiin haetaan ratkaisuja ja kehitetään työyhteisön toimintatapoja yhdessä.

Etätyö on tuonut omat haasteensa työyhteisön kehittämiseen. Työyhteisöjen on onnistuttava mukautumaan ketterästi uusiin työskentelytapoihin ja ylläpitää työhyvinvointia ja tehokkuutta myös etätyön aikakaudella. Työyhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi edistää organisaation menestyksen ja sen myötä työntekijöiden tyytyväisyyden parantumista.

Tutustu Sulavan Liekin TyKy-polku® -työkykyvalmennukseen.

Kirjoituksen takana yhteistyökumppanimme Muutos Digital.