Työkyky – Kehittäminen, vastuunjako ja itsearviointi

Feb 02, 2024

Työkyky on dynaaminen ja moniulotteinen käsite, joka vaikuttaa jokaisen työntekijän arkeen ja uraan. Sen ymmärtäminen ja kehittäminen ovat avainasemassa niin henkilökohtaisen hyvinvoinnin kuin ammatillisen kasvun kannalta. Tässä artikkelissa sukellamme syvälle työkykyyn:  tutkimme sen määritelmää, tarkastelemme vastuunjakoa työkyvyn ylläpitämisessä sekä perehdymme itsearvioinnin merkitykseen. Tavoitteemme on tarjota kattava näkemys siitä, miten jokainen yksilö ja organisaatio voi työskennellä yhdessä työkyvyn vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Työkyky on jatkuva prosessi

Työkyvyn ymmärtäminen alkaa sen määritelmästä. Yksinkertaisesti työkyky kuvaa yksilön kykyä suoriutua työtehtävistään sekä fyysisesti että henkisesti. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin vain kyky tehdä työtä; se on moniulotteinen kokonaisuus, joka käsittää henkilön terveyden, ammatillisen osaamisen, asenteet, motivaation ja työympäristön.

Työkyky on jatkuvassa muutoksessa ja kehittyy elämän ja uran eri vaiheissa.

Tärkeä osa työkyvyn ymmärtämistä on tiedostaa, ettei se ole staattinen tila, vaan aktiivinen prosessi. Tässä prosessissa korostuu yksilön vastuu omasta kehityksestään. Jokaisen työntekijän tulisi asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja tarkastella säännöllisesti omaa edistymistään.

Oman työkyvyn kehitys voi tarkoittaa uusien taitojen oppimista, vanhoista toimintamalleista irti päästämistä tai työtapojen tehostamista. Työkyvyn kehittäminen on jatkuvaa itsearviointia ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin.

Työnantajien ja esihenkilöiden tulee tukea työntekijöiden pyrkimyksiä kehittää omaa työkykyään tarjoamalla heille tarvittavat resurssit ja mahdollisuudet oppimiseen. Työnantajan tuki voi ilmetä monin tavoin, kuten koulutuksena, mentorointina tai joustavina työjärjestelyinä, jotka auttavat yksilöitä sopeutumaan työelämän muutoksiin ja haasteisiin.

Työkyvyn vastuunjako

Työkyvyn ylläpitäminen on yhteinen vastuu, joka jakautuu työntekijöiden, työnantajien ja laajemman työyhteisön kesken. Työntekijät itse ovat vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja ammatillisesta kehityksestään. Heidän tulee aktiivisesti pyrkiä ylläpitämään ja parantamaan fyysistä ja henkistä terveyttään, hankkimaan tarvittavaa osaamista sekä ylläpitämään motivaatiotaan. Yksilötason kehitys vaatii jatkuvaa itsearviointia ja halua kehittyä.

Työnantajien vastuulla on tarjota työntekijöilleen sopivat olosuhteet ja resurssit työkyvyn ylläpitämiseksi. Työnantajan vastuu sisältää terveellisen ja turvallisen työympäristön, mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen, sekä myönteisen työkulttuurin, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia. Työnantajien on myös tunnistettava ja puututtava työolosuhteisiin, jotka voivat heikentää työkykyä, kuten liiallinen työmäärä tai huonot johtamiskäytännöt.

Lisäksi koko työyhteisön rooli on keskeinen työkyvyn ylläpidossa. Työtovereiden tuki, yhteisöllisyys ja positiivinen ilmapiiri voivat merkittävästi vaikuttaa yksittäisen työntekijän hyvinvointiin ja sitä kautta koko organisaation menestykseen. Jokaisella on rooli luoda ympäristö, jossa kaikki jäsenet voivat kukoistaa ja säilyttää työkykynsä.

Itsearvioinnin merkitys työkyvyn kehityksessä – Hyödynnä Hyvinvoinnin Liekkejä

Hyvinvoinnin Liekit -menetelmän mukainen työkyvyn itsearviointi korostaa henkilökohtaisen kehityksen ja itsetuntemuksen merkitystä työhyvinvoinnissa. Moniosainen prosessi rohkaisee työntekijöitä pysähtymään ja arvioimaan rehellisesti omaa fyysistä, henkistä ja ammatillista tilaansa. Itsearviointi sisältää henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen, joka perustuu yksilön nykyiseen tilanteeseen ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

Työkyvyn itsearviointi Hyvinvoinnin Liekkien avulla koostuu neljästä vaiheesta, jotka helpottavat henkilökohtaista kehitystä:

  • Pysähtyminen keskittyy nykytilanteen ja tulevaisuuden suunnan arviointiin.
  • Irtipäästäminen auttaa tunnistamaan ja hylkäämään esteet ja vanhat huonot tavat.
  • Laajentuminen rohkaisee omaksumaan uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja.
  • Kukoistus on viimeinen vaihe, jossa arvioidaan saavutettua kehitystä ja nautitaan uudesta tilanteesta.

Työkyvyn kehittäminen työkykyvalmennuksella

Sulavan Liekin TyKy-polku® -valmennus keskittyy parantamaan työntekijöiden kykyä selviytyä työelämän vaatimuksista ja edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan arjen keskellä.

TyKy-polku® alkaa työkyvyn arvioinnilla, jossa mitataan työntekijän fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Arvioinnin pohjalta laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma, joka sisältää konkreettisia toimia ja tavoitteita työkyvyn parantamiseksi. Valmennus keskittyy erityisesti työntekijöiden stressinhallintaan, ajanhallintaan, ergonomiaan ja tarvittavien taitojen kehittämiseen.

Tavoitteena on paitsi fyysisen kestävyyden, myös henkisen resilienssin vahvistaminen – kyvyn kehittäminen selviytyä vastoinkäymisistä ja säilyttää työteho haastavissakin olosuhteissa. Työkykyvalmennus ei ainoastaan auta yksilöitä selviytymään työssään, vaan edistää heidän menestystään ja kukoistustaan työelämässä.

Varaa TyKy-polku® -valmennus yrityksellesi

Yhteenveto

Työkyky on moniulotteinen käsite, joka vaikuttaa jokaisen työntekijän arkeen ja uraan. Se on jatkuvassa muutoksessa ja kehittyy elämän eri vaiheissa. Työkyvyn ylläpito on yhteinen vastuu, joka jakautuu työntekijöiden, työnantajien ja koko työyhteisön kesken. Itsearvioinnilla ja kehityksen tukemisella on keskeinen rooli työkyvyn parantamisessa. Työkykyvalmennus tarjoaa konkreettisia keinoja fyysisen ja henkisen vahvuuden kasvattamiseen työelämässä, edistäen samalla henkilökohtaista hyvinvointia ja ammatillista kasvua.

Usein kysyttyä – Mielensisustajamme vastaavat

Mikä on työkyky?

Työkyky kuvaa yksilön kykyä suoriutua työtehtävistään sekä fyysisesti että henkisesti. Se on laaja käsite, joka sisältää terveyden, ammatillisen osaamisen, asenteet, motivaation ja työympäristön.

Kuka on vastuussa työkyvyn ylläpitämisestä?

Työkyvyn ylläpito on yhteinen vastuu, joka jakautuu työntekijöiden, työnantajien ja koko työyhteisön kesken. Työntekijät vastaavat omasta hyvinvoinnistaan ja ammatillisesta kehityksestään, työnantajien tulee tarjota tarvittavat resurssit ja tuki, ja koko työyhteisön rooli on merkittävä.

Miten itsearviointi voi auttaa työkyvyn kehittämisessä?

Itsearviointi on tärkeä työkalu työkyvyn kehittämisessä. Se auttaa yksilöitä tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa, asettamaan tavoitteita ja seuraamaan edistymistään.

Miten yritykseni voi hyötyä työkykyvalmennuksesta?

Työkykyvalmennus tarjoaa konkreettisia keinoja fyysisen ja henkisen vahvuuden kasvattamiseen työelämässä. Se edistää yksilöiden menestystä ja hyvinvointia työssään, auttaen heitä selviytymään työn haasteista ja säilyttämään tehokkuuden.

Miten työkyvyn heikkenemistä voi ennakoida ja ehkäistä?

Työkyvyn heikkenemistä voi ennakoida seuraamalla omaa terveyttä ja kuuntelemalla kehon merkkejä. Tärkeää on myös työskennellä terveellisissä olosuhteissa ja pyytää apua ajoissa, jos huomaa työkyvyn heikkenemisen merkkejä.

Kirjoituksen takana yhteistyökumppanimme Muutos Digital.